News

News

Important Notification for 2018 Professor Scholarship of Cellular Reprogramming Laboratory, International University (Thông báo chương trình học bổng giáo sư (Professor Scholarship) năm 2018 của Phòng Thí nghiệm Tái Lập Trình Tế Bào – Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp.HCM)

Phòng thí nghiệm “Tái Lập Chương Trình Tế bào” – Khoa Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại học Quốc

Read More