News

Important Notification for 2018 Professor Scholarship of Cellular Reprogramming Laboratory, International University (Thông báo chương trình học bổng giáo sư (Professor Scholarship) năm 2018 của Phòng Thí nghiệm Tái Lập Trình Tế Bào – Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp.HCM)

Phòng thí nghiệm “Tái Lập Chương Trình Tế bào” – Khoa Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại học Quốc tế thông báo về chương trình học bổng giáo sư cho học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) đăng ký học chương trình nghiên cứu tại Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. HCM năm 2018 như sau:

02 học bổng bán phần (50% học phí) cho HVCH tham gia chương trình nghiên cứu (toàn thời gian).

01 học bổng bán phần (50% học phí) cho NCS tham gia chương trình nghiên cứu (toàn thời gian).

Sinh viên sau đại học sau khi được xem xét nhận học bổng sẽ tham gia nghiên cứu về chủ đề

“Nghiên cứu nâng cao khả năng tái biệt hóa tế bào và tỳ lệ thành công của nhân bản vô tính trên bò”

“Nghiên cứu cơ chế nâng cao khả năng tái biệt hóa tế bào thông qua các yếu tố di truyền ngoài nhân”

“Nghiên cứu phát triển môi trường mới cho sự phát triển của phôi nhân bản bò”

Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào sẽ cung cấp tất cả các phương tiện thiết bị và hóa chất cần thiết để học viên thực hiện thành công các nghiên cứu trên.

Mọi chi tiết xin liên lạc đến nvthuan@hcmiu.edu.vn  ( A.prof Nguyễn Văn Thuận ) hoặc crl@hcmiu.edu.vn (Ms. Hạnh)

Tel: 84-27-37244270 (Ext: 3488 Prof. Office hoặc 3288 Lab)

Lab Website: http://crl.bio.hcmiu.edu.vn/