June – 2020

DATE  PRESENETR  NAME OF PAPERS
02/06/2020 Ms. Nguyen Thi Thuy Tram    TIF1β regulates the pluripotency of embryonic stem cells in a phosphorylation-dependent manner

Yasuhiro Seki,a,b,c,1 Akira Kurisaki,a,d,1,2,3 Kanako Watanabe-Susaki,a,3 Yoshiro Nakajima,a,3 Mio Nakanishi,b Yoshikazu Arai,e Kunio Shiota,e Hiromu Sugino,a,3 and Makoto Asashimaa,b,
09/06/2020 Mr. Pham Truong Duy

Loss of H3K27me3 Imprinting in Somatic Cell Nuclear Transfer Embryos Disrupts Post-Implantation Developme

Shogo Matoba 1Huihan Wang 2Lan Jiang 3Falong Lu 3Kumiko A Iwabuchi 3Xiaoji Wu 3Kimiko Inoue 4Lin Yang 5William Press 5Jeannie T Lee 5Atsuo Ogura 6Li Shen 7Yi Zhang 8
Mr. Dao Quang Tri

Transcriptional Memory Inherited From Donor Cells Is a Developmental Defect of Bovine Cloned Embryos

Chuan Zhou 1 2 3Jingcheng Zhang 1 2 3Min Zhang 1 2 3Debao Wang 1 2 3Yi Ma 4Yong Wang 1 2 3Yizhi Wang 1 2 3Yuemeng Huang 1 2 3Yong Zhang 1 2 3

16/06/2020 Ms. Cao Thuy Khanh 

Effects of Embryo-Derived Exosomes on the Development of Bovine Cloned Embryos

Pengxiang Qu 1Suzhu Qing 1Ruiqi Liu 1Hongyu Qin 1Weiwei Wang 1Fang Qiao 1Hui Ge 1Jun Liu 1Yong Zhang 1Wei Cui 2Yongsheng Wang 1 2