NewsNews and Events

The 5th National Scientific Conference on Biological Research and Education in Vietnam

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY SINH HỌC TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ 5

Sinh học và Công nghệ Sinh học là một trong ba trụ cột chính của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Các kết quả nghiên cứu của lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, và phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế thì việc nghiên cứu, giảng dạy về sinh học cũng cần có những thay đổi mang tính đột phá.

Hội nghị Khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam đã trở thành một diễn đàn uy tín, chất lượng để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý trong lĩnh vực Sinh học ở Việt Nam thảo luận tìm ra những hướng đi thích hợp cho nghiên cứu và giảng dạy Sinh học trong bối cảnh mới. Tiếp nối sự thành công của Hội nghị đã được tổ chức trong những năm qua, năm 2022 trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQT – ĐHQG HCM) là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị.

 1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

a) Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. HCM

b) Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, và Hội các ngành Sinh học Việt Nam.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

a) Thời gian Hội nghị: Dự kiến từ 26/08/2022 đến 28/08/2022

b) Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết:  http://conf.bt.hcmiu.edu.vn/chuong-trinh/