Volunteers

Ms. Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 

nhmngoc26@gmail.com

Mr. Lê Thành Nhân 

nhanle.5798@gmail.com

Mr. Ngô Tấn Đạt 

leegdking@gmail.com

Ms. Nguyễn Liêu Kim Chi

nlkchi.vnusiu@gmail.com

Ms. Vũ Thúy Quỳnh

quynhvu0301@gmail.com

Ms. Cao Thùy Khanh
caothuykhanhbiotech@gmail.com

Ms. Nguyễn Lê Phương Trinh 

nguyenlephuongtrinh2359@gmail.com

Ms. Trần Hoàng Gia Linh 

gialinhhoang0411@gmail.com

Mr. Ôn Thượng Vĩ 

vion.iuerd@gmail.com

Ms. Khổng Tiết Mây Như 

ktmnhu.iubiotech@gmail.com

Ms. Trần Ái My 

tranaimy585@gmail.com

Ms. Bùi Hải Yến 

buihaiyen9889@gmail.com

 

Ms. Phạm Ngọc Hoài Thương 

aurorapham164@gmail.com

 

Ms. Nguyễn Hồng Trang 

nguyentrang1246@gmail.com